Guang Zheng's homepage

Lidar workgroup @ Nanjing University


 

Directions to the Xianlin Campus of Nanjing University:

 

or you can find the same place in the BaiDu map.

 

Office room B-414, 4th floor, Kunshan Building

International Institute for Earth System Science (ESSI)
Xianlin Campus, Nanjing University

Tel/Fax: 86-25-8968-1031  

 Email: zhengguang@nju.edu.cn

 

Mailing address:

Box 648, #163 Xianlin Ave., Qixia District
Nanjing, Jiansu Province, China, 210023